Het huishoudelijk reglement van het buurtcentrum - Buurtcentrum Cortina
15820
page-template-default,page,page-id-15820,bridge-core-2.0,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-20.6,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Huishoudelijk reglement

Artikel 1:      Toepassingsgebied

 

Dit huishoudelijk reglement werd door de raad van bestuur van vzw Buurtcentrum Cortina goedgekeurd in zitting van 28 augustus 2013 en gewijzigd in zitting van 17 april 2019. Het treedt vanaf deze datum in werking. Dit huishoudelijk reglement kan altijd aangepast worden door de raad van bestuur van vzw Buurtcentrum Cortina, waarbij enige wijziging slechts van toepassing is nadat deze ter kennis werd gebracht van de gebruiker.

 

Artikel 2:      Akkoord van de gebruiker

 

De gebruiker heeft voorafgaand aan de gebruiksovereenkomst inzage gekregen in de modaliteiten van dit huishoudelijk reglement en verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement door het ondertekenen van de gebruiksovereenkomst.

 

Artikel 3:      Toegang

 

Buurtcentrum Cortina is gelegen aan de Kerkstraat 66 – 68, 2060 Antwerpen. De toegang van het complex voor sportgebruik is langs de ingang “sporthal” aan de rechterzijde van het gebouw. De ingang voor de cafetaria is aan de linkerzijde van het gebouw. Indien zowel sporthal als cafetaria gebruikt worden kan de gebruiker zelf kiezen welke toegang hij gebruikt. De ingang “sporthal” is rolstoeltoegankelijk.

 

Artikel 4:      Toegelaten gebruik

 

In principe kan elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging Buurtcentrum Cortina gebruiken. Niet de aard van de gebruiker, maar de aard van de activiteit is bepalend voor een eventuele weigering. Buurtcentrum Cortina heeft de bevoegdheid om bepaalde activiteiten op grond van hun aard te weigeren zoals:

 

 • Activiteiten die storend zijn voor de buren zoals fuiven, dansfeesten, …;
 • Activiteiten die in strijd zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde;
 • Activiteiten die niet in overeenstemming te brengen zijn met ander gelijktijdig gebruik van andere delen van het Buurtcentrum Cortina;
 • Activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de statuten en de visie van Buurtcentrum Cortina;
 • Activiteiten die niet te allen tijde begeleid worden door en onder toezicht staan van een meerderjarige;
 • Zaalvoetbal;
 • Erediensten, religieuze activiteiten en openbare verkopen.

 

Buurtcentrum Cortina heeft het recht om activiteiten die tijdens de uitvoering anders blijken te zijn dan bij de aanvraag omschreven en omwille van hun aard bij de aanvraag geweigerd zouden worden, onmiddellijk stil te leggen en te beëindigen met dien verstande dat de retributie volledig verschuldigd is, onverminderd het recht van Buurtcentrum Cortina om een schadevergoeding te vorderen.

 

Buurtcentrum Cortina dient enige weigering niet te motiveren naar de aanvrager toe.

 

Artikel 5:      Onderverhuur

 

Het is de gebruiker verboden om de gehuurde ruimte onder te verhuren of op een andere wijze door een derde te laten gebruiken.

 

Artikel 6:      Vrijwaren fundamentele vrijheden

 

Iedereen die gebruik maakt van Buurtcentrum Cortina neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samenleven. Dit betekent de volstrekte naleving van de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
Activiteiten die in strijd zijn of ogenschijnlijk dreigen te zijn met dit engagement kunnen zonder enige verantwoording geweigerd worden.
Buurtcentrum Cortina kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade naar aanleiding van deze opgelegde sanctie.

 

Artikel 7:      Communicatie over de activiteit

 

Indien de gebruiker publiciteit voert over de activiteit dan vermeldt de gebruiker de naam van de zaal en het adres op een correcte manier: “Buurtcentrum Cortina, Kerkstraat 66 – 68, 2060 Antwerpen.
Het is verboden de communicatie zo op te stellen dat het lijkt alsof Buurtcentrum Cortina de (mede)organisator is van de activiteit. Het is verboden om het logo van Buurtcentrum Cortina te gebruiken zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Buurtcentrum Cortina.

 

Artikel 8:      Rookverbod

 

In Buurtcentrum Cortina, de patio inbegrepen, geldt er een algemeen en strikt rookverbod. Het negeren van dit verbod kan leiden tot het onmiddellijk stilleggen en beëindigen van de activiteit.

 

Artikel 9:      Dieren

 

In Buurtcentrum Cortina zijn geen dieren toegelaten.

 

Artikel 10:     Dranken

 

Alle koude en warme dranken, wijnen inbegrepen worden verplicht afgenomen via Buurtcentrum Cortina. De gebruiker staat zelf in voor de bediening. Het gebruik van gedestilleerde dranken is niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Buurtcentrum Cortina. In voorkomend geval is de gebruiker en hij alleen verantwoordelijk voor het bekomen van eventuele vereiste toestemmingen en vergunningen.
De verbruikte dranken worden per fles afgerekend aan de op het ogenblik van de activiteit geldende drankprijzen.
Bij de reservatie krijgt de gebruiker een lijst met het vaste assortiment en de bijhorende richtingaangevende prijzen. Grote hoeveelheden, vaten bier en producten die niet vermeld zijn op de lijst met het vaste assortiment dienen 14 kalenderdagen vooraf besteld op de meegedeelde wijze.

 

Artikel 11:     Gebruik en versiering van de zalen

 

De gebruiker is verantwoordelijk voor de volledige opbouw en afbraak van de gewenste inrichting en versiering. De opbouw en afbraak dient te gebeuren binnen de gebruiksperiode van de gebruiker. Indien de gebruiksperiode wordt overschreden zal overeenkomstig het retributiereglement een volgend tijdsblok aangerekend worden.

De gebruiker mag voor de versiering van de lokalen geen plakband, duimspijkers, nietjes, nagels of andere materialen gebruiken die de muren en/of plafonds kunnen beschadigen.

Indien de activiteit van de gebruiker vereist dat in de sporthal de nodige beschermende vloermatten dienen geplaatst en vervolgens terug verwijderd, is de gebruiker hiervoor een retributie verschuldigd.

Omwille van de brandveiligheid is het niet toegelaten om sfeerverlichting met open vuur zoals kaarsen, petroliumlampen of fakkels te gebruiken. Enkel theelichtjes in een glazen houder zijn toegelaten als tafelversiering op voorwaarde dat er geen andere brandbare materialen in de nabijheid liggen. Makkelijk brandbare materialen zoals rieten matten, stro, karton, boomschors, papier en snel ontvlambaar textiel en kunststoffen mogen niet als versiering gebruikt worden. Losse doeken zijn niet toegelaten. Tafellinnen mag wel gebruikt worden.

Kinderen van minder dan achttien jaar moeten steeds vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene die voortdurend toezicht moet houden. In ieder geval geldt dat elke groep, rekening houdende met de samenstelling van de groep, voldoende begeleiders moet hebben die gelast zijn met de bewaking en toezicht van de groep. De begeleider(s) van de groep dien(t)(en) onder meer toezicht te houden op de naleving van dit reglement.
Buurtcentrum Cortina draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de ontvreemding van en de beschadiging aan voorwerpen van gebruikers en bezoekers.

Het gebruik van de installaties (toog, keuken, verlichting, verluchting, …) door de gebruiker zal steeds gebeuren onder leiding, toezicht en gezag van een volwassene.

Indien door onvoorziene omstandigheden (o.a. overmacht, werken, verantwoorde reden, beslissing raad van bestuur Buurtcentrum Cortina, …) de gereserveerde infrastructuur niet kan gebruikt worden, zal de gebruiker niet gerechtigd zijn hiervoor enige vergoeding van welke aard ook te ontvangen of te vorderen van Buurtcentrum Cortina.

 

Artikel 12:     Biljart

 

Het biljart mag niet verplaatst worden en mag niet gebruikt worden om glazen, drankjes, etenswaren, gerechten, … op te zetten. Beschadigingen zullen op kosten van de gebruiker hersteld worden.

 

Artikel 13:     Bijkomende materialen voor inrichting

 

Wanneer de gebruiker bijkomende materialen nodig heeft voor de inrichting zoals vestiaire, catering, tafels, podium, … valt dit onder volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. In onderling overleg kunnen externe leveranciers bijgehuurde materialen vooraf leveren, steeds in aanwezigheid van de gebruiker. De geleverde materialen mogen echter het normale gebruik en andere activiteiten van derden in Buurtcentrum Cortina niet hinderen.

 

Artikel 14:     Gebruik van de keuken

 

De keuken van buurtcentrum Cortina is beperkt ingericht met een keramische kookplaat met 4 pitten en een microgolfoven. De keuken is niet geschikt om grote en uitgebreide maaltijden te bereiden. De gebruiker mag geen bijkomende kooktoestellen plaatsen in de keuken. De keuken wordt in een propere staat achtergelaten. In onderling overleg kan de berging aan de straatzijde ingericht worden als bijkomende keuken. Buurtcentrum Cortina zal in dergelijk geval gerechtigd zijn om een afzonderlijke retributie te vorderen.
De cafetaria mag onder geen beding gebruikt worden als extra keuken of als ruimte om maaltijden voor te bereiden.

 

Artikel 15:     Borden, glazen en bestek

 

Indien de gebruiker de keuken huurt mag deze gebruik maken van de aanwezige borden, glazen en bestek voor 64 personen. Dit materiaal wordt na gebruik door de gebruiker afgewassen en teruggeplaatst op de daartoe voorziene plaats. Alle andere keukenbenodigdheden zoals potten, pannen, opdienmateriaal, … dient de gebruiker zelf mee te brengen. De gebruiker voorziet zelf het nodige materiaal om af te wassen (keukenhanddoeken, schotelvod, sponsjes, …). Afwas van borden en bestek dient te gebeuren in de keuken en niet aan de toog.

 

Artikel 16:     Gebruik muziekinstallatie

 

In de cafetaria is een kleine muziekinstallatie aanwezig (versterker, cd-speler, aansluiting voor i-pod/laptop en 8 ingebouwde boxen). De gebruiker mag deze installatie gebruiken volgens de regels van de kunst. Het is niet toegelaten om zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van Buurtcentrum Cortina een andere, zelf meegebrachte geluidsinstallatie te gebruiken.

 

Artikel 17:     Gebruik plein voor het Buurtcentrum

 

Het is niet toegelaten om het plein voor Buurtcentrum Cortina te gebruiken als parking. De gebruiker mag het plein enkel met de wagen oprijden voor het laden en lossen. Na het laden en lossen dient de wagen geparkeerd te worden op een reglementaire parkeerplaats. Het is niet toegelaten om op het plein tafels en/of stoelen te plaatsen tenzij de gebruiker een uitdrukkelijke toelating vroeg aan en verkreeg van de bevoegde stedelijke diensten.

 

Artikel 18:     Gebruik Patio

 

De patio maakt geen deel uit van het ter beschikking gestelde goed en mag dus niet gebruikt worden. Roken op de patio is verboden. Bij warm weer mag de deur naar de patio opengezet worden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de georganiseerde activiteit niet storend (geluidsoverlast) is voor de buren.

 

Artikel 19:     Opruimen na gebruik

 

De gebruikte lokalen dienen na gebruik opgeruimd en ordelijk achtergelaten. Dit houdt onder meer in :

 

 • Alle gebruikte glazen, borden en bestek afwassen, afdrogen en terugplaatsen op hun oorspronkelijke plaats;
 • Aanrecht van keuken en toog afwassen en afdrogen;
 • Tafels en de stoelen afvegen;
 • Vloeren vegen en indien nodig poetsen met nat;
 • Toiletten dienen in zindelijke staat achtergelaten te worden;
 • Alle meubilair op hun oorspronkelijke plaats terugplaatsen;
 • Alle versieringen verwijderen;
 • Verwijderen van alle meegebrachte materialen en voedingswaren;
 • ….

 

Het opruimen dient voltooid te zijn voor het einde van de afgesproken gebruiksperiode.

 

Indien de ruimtes niet ordelijk en proper worden achtergelaten zal de vaste externe poetsfirma ingeschakeld worden. De kosten hiervoor zullen integraal doorgerekend worden aan de gebruiker. Bovendien kan Buurtcentrum Cortina de toegang met onmiddelijke ingang weigeren aan de gebruiker bij het niet-naleven van deze essentiële verplichtingen.

 

De gebruiker kan evenwel voorafgaandelijk verzoeken tot tussenkomst van de vaste externe poetsfirma voor het opruimen, waarvoor een passend voorschot zal aangerekend (en nadien afgerekend worden).

 

Artikel 20:     Afval

 

De gebruiker zorgt zelf voor de verwerking van zijn afval. De gebruiker mag met uitzondering van het GFT-afval en glas al zijn afval achterlaten indien het correct gesorteerd werd volgens de regels opgelegd door de stad. Buurtcentrum Cortina zorgt voor de nodige afvalzakken. Restafval gaat in een zwarte zak en daarna in een afvalcontainer. PMD gaat in een blauwe zak. Papier en karton wordt verzameld in een kartonnen doos. De gebruiker wordt aangemoedigd om het GFT-afval mee naar huis te nemen en het glas zelf naar de glasbak te brengen (hoek Lammekensstraat).

 

Artikel 21:     Maximumaantal personen

 

Het maximumaantal personen toegelaten personen voor het gehele complex werd door de brandweer beperkt tot 281 personen en mag niet overschreden worden. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het overschreiden van het maximum aantal toegelaten personen in het gebouw / zalen, met uitsluiting van Buurtcentrum Cortina.

 

Artikel 22:     Nooduitgang, noodverlichting en brandbestrijdingsmiddelen

 

De gebruiker zorgt ervoor dat hij vóór het gebruik kennis heeft genomen van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen en de nooduitgangen en dat tijdens de volledige duur van het gebruik (ook tijdens opbouw en afbraak) de nooduitgang vrij toegankelijk is en dat de brandbestrijdingsmiddelen steeds bereikbaar zijn.

De noodverlichting, de nooduitgang en de brandbestrijdingsmiddelen mogen niet afgedekt worden met versierings- of inrichtingsmateriaal.

 

Artikel 23:     Geluidsoverlast

 

De gebruiker dient te allen tijde de rust van de buren te respecteren. Er mag geen geluid gemaakt worden dat buiten Buurtcentrum Cortina te horen is. De muziek mag niet te luid staan. Op straat mag er eveneens geen lawaai gemaakt worden (rokers, gasten die vertrekken, …). In de cafetaria is het aan te raden de deur naar de patio en de gang gesloten te houden. Bij klachten van de buren is de afgevaardigde van Buurtcenrum Cortina gemachtigd om de muziek stiller te zetten of de activiteit stop te zetten. Indien nodig wordt de hulp van de politie gevraagd.

 

Artikel 24:     Toezicht door Buurtcentrum Cortina

 

Een afgevaardigde van Buurtcentrum Cortina heeft het recht om tijdens de activiteit toezicht uit te oefenen. De afgevaardigde heeft steeds toegang tot alle delen van het gebouw. De afgevaardigde heeft de leiding en kan steeds bijkomende aanwijzingen geven. U moet steeds onverwijld doen wat hij zegt. De afgevaardigde heeft het recht de activiteit stop te zetten en kan u verplichten om het gebouw te verlaten. Indien nodig wordt de hulp van de politie gevraagd.

 

Artikel 25:     Dronkenschap

 

De afgevaardigde van Buurtcentrum Cortina kan de activiteit onmiddellijk stilleggen als de verantwoordelijke van de gebruiker zich tijdens de activiteit in dronken toestand bevind.

De activiteit kan eveneens stil gelegd worden in geval tijdens de activiteit een of meerdere organisatoren en/of bezoekers zich in dronken toestand bevinden en hierdoor storend of onaanvaardbaar gedrag vertonen en/of er een risico ontstaat op beschadiging van het ter beschikking gestelde goed.

De gebruiker dient de wet op de dronkenschap strikt na te leven.

 

Artikel 26:     Gebruik van de sporthal

 

Het is niet toegelaten om bij sportgebruik eten en drinken mee te nemen in de sporthal. Er kan enkel water gedronken worden. Het is niet toegelaten om in de sporthal te voetballen. De spelersbanken mogen niet verplaatst worden. Na gebruik van de sporthal dient deze opgeruimd en ordelijk achtergelaten worden. Dit houdt onder meer in dat:

 • Alle afval in de vuilnisbakken wordt gedeponeerd
 • Al het gebruikte sportmateriaal wordt opgeborgen op z’n vaste plaats en dit binnen het door de gebruiker gereserveerde tijdsbestek;
 • De verlichting gedoofd wordt.

 

Artikel 27:     Sportvloer

 

De sportvloer mag enkel betreden worden met aangepast schoeisel, op kousen of blote voeten. Bij niet sportgebruik zal de vloer afgedekt worden met speciale vloerbeschermingsmatten.

 

Artikel 28:     Kleedkamers en douches

 

De kleedkamers kunnen 10 minuten voor en tot 20 minuten na elk sportgebruik gebruikt worden. Er wordt niet op de banken in de kleedkamers gestaan of gesprongen. De kleedkamers dienen na elk gebruik door de verantwoordelijke van de gebruiker gecontroleerd te worden. De kleedkamers worden niet met vuil schoeisel betreden. Ze worden ordelijk en net achtergelaten. Na het gebruik van de douches wordt het eventuele water in de kleedkamers afgetrokken met de daartoe voorziene aftrekker. De verantwoordelijke controleert of het water werd afgetrokken, het afval in de vuilbak werd gedeponeerd, de vloeren proper zijn en kijkt na of alle kledingstukken werden meegenomen.

 

Artikel 29:     Verloren voorwerpen

 

Verloren voorwerpen worden maximaal één (1) maand bijgehouden in een daartoe bestemde bak. Daarna worden de voorwerpen eigendom van Buurtcentrum Cortina en worden ze geschonken aan een goed doel.

 

Artikel 30:     Fietsen

 

Het is omwille van de brandveiligheid en mogelijke beschadigingen aan de muren strikt verboden om fietsen te plaatsen in het ter beschikking gestelde goed. Buurtcentrum Cortina is gemachtigd om fietsen die in het ter beschikking gestelde goed staan onmiddellijk te verwijderen ook als deze geen slot hebben, en dit onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

Artikel 31:     Verwarming

 

De thermostaten van de verschillende lokalen zijn vooraf geprogrameerd op een ideale temperatuur voor uw geplande activiteit. De gebruiker mag de thermostaten zelf niet bedienen teneinde het syteem niet te ontregelen.

 

Artikel 32:     Aansprakelijkheid

 

De gebruiker is aansprakelijk voor schade aan personen, goederen of voorwerpen en voor schade aan het gebouw, tenzij hij kan aantonen dat deze schade in geen geval te wijten is aan een fout of nalatigheid in het gebruik, de bewaking of het onderhoud van de gebruiker, zijn personeel of zijn genodigden. Buurtcentrum Cortina kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen.

 

Artikel 33:     Verantwoordelijkheid

 

De verantwoordelijkheid voor een evenement ligt bij de gebruiker/organisator van het evenement. Buurtcentrum Cortina, de brandweer en/of politie zijn bevoegd om een evenement af te gelasten of stil te leggen.

 

Artikel 34:     Schade

 

Elke schade die veroorzaakt werd door de gebruiker, zijn personeel of zijn genodigden dient onmiddellijk gemeld te worden aan de afgevaardigde van Buurtcentrum Cortina. De veroorzaakte schade, zowel aan het gebouw als aan het materiaal dient vergoed te worden tegen kostprijs. Buurtcentrum Cortina zal deze schadevergoeding factureren.

Bij vrijwillige vernieling of beschadiging kan de verdere terbeschikkingstelling van Buurtcentrum Cortina worden ontzegd, ongezien van de strafrechterlijke vervolging en burgerrechtelijke schadevergoedingseisen.

Gebruikers die bij het betreden van de sporthal en/of aanhorigheden vernielingen of beschadigingen vaststellen (of hadden kunnen vaststellen), moeten zulks onmiddellijk aan Buurtcentrum Cortina melden. Bij gebrek hieraan zullen zij zelf verantwoordelijk kunnen gesteld worden indien na hun vertrek dergelijke zaken worden vastgesteld.

 

Artikel 35:     Annulatie

 

Wanneer de gebruiker, na ondertekening van de gebruiksovereenkomst wil afzien van het gebruik, moet hij Buurtcentrum Cortina hiervan schriftelijk in kennis stellen uiterlijk één (1) maand voor het begin van de gebruiksperiode. Indien de annulatie later gemeld wordt, is de gebruiker de volledige gebruiksvergoeding verschuldigd.

 

Artikel 36:     Sleutels – Sleuteldrager – Begin en eindcontrole

 

Afhankelijk van de aard van de activiteit zal de gebruiker (i) na afgifte van een identiteitskaart of een waarborg van € 50,00 de nodige sleutels krijgen die worden terug overhandigd na het einde van de activiteit of (ii) wordt er gewerkt met een sleuteldrager. Vaste en frequente gebruikers krijgen de nodige sleutels in bruikleen en ondertekenen hiervoor een sleutelovereenkomst. Indien gewerkt wordt met een sleuteldrager zal deze aanwezig zijn bij het begin en het einde van de gebruiksperiode. De sleuteldrager zal bij het begin van de gebruiksperiode in aanwezigheid van de gebruiker de stock van de aanwezige dranken opmaken en toelichting geven bij het gebruik van de installaties (verlichting, verluchting, …). Bij het einde van de gebruiksperiode wordt de stock opnieuw gemaakt en zal gecontroleerd worden of de opruim correct werd uitgevoerd.

 

Artikel 37:     Verzekeringen

 

Buurtcentrum Cortina is bij Ethias verzekerd tegen brand en aanverwante risico’s, storm of hagelschade, sneeuw- of ijsdruk, waterschade en glasbreuk.

Deze verzekeringspolis voorziet in een afstand van verhaal ten voordele van de gebruikers evenwel met een vrijstellingsbedrag dat € 123,95 bedraagt.
De gebruiker kan zich, volgens eigen inzichten, verzekeren tegen risico’s die niet in deze brandverzekeringspolis vervat zijn zoals daden van vandalisme of kwaad opzet.

De gebruiker moet zich alleszins verzekeren voor zijn algemene burgerlijke aansprakelijkeid en dit voor minstens de duur van het gebruik. Buurtcentrum Cortina kan hier te allen tijde het bewijs van afdoende verzekeringsdekking opvragen aan de gebruiker en de afwezigheid hiervan kan Buurtdentrum Cortina doen besluiten om de activiteit niet (meer) te laten doorgaan.

 

Artikel 38:     Taksen en belastingen

 

Buurtcentrum Cortina sloot met betrekking tot de auteursrechten voor de cafetaria een jaarcontract af met SABAM in de categorie “cafés – restaurants – tearooms – frituren – snackbars (zonder dans)”.
Buurtcentrum Cortina sloot met betrekking tot de billijke vergoeding voor de cafetaria een jaarcontract af met HONEBEL in de categorie “polyvalente zalen (met drank en maaltijden, zonder dans)”.

Indien de gebruiker een activiteit organiseert in de sporthal die onderworpen is aan auteursrechten en/of billijke vergoeding of een activiteit organiseert in de cafetaria die niet onder voornoemde categorieën valt is de gebruiker gehouden zelf in te staan voor het betalen van de auteursrechten en/of billijke vergoeding.

De gebruiker en hij alleen zal in staan voor het betalen van alle andere taksen en belastingen die betrekking hebben op zijn activiteit.

 

Artikel 39:     Sancties

 

Het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan, naast het vergoeden van eventuele schade, de tijdelijke of permanente uitsluiting van gebruik van Buurtcentrum Cortina tot gevolg hebben en dit naar het oordeel van de raad van bestuur van Buurtcentrum Cortina.